PWr - Wydział Elektroniki
.   Start   .   FAQ   .   Plan zajęć   .   Dydaktyka   .   Dyplomanci   .   Publikacje  
Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące kursów i zasad zaliczenia. Informacje te mają charakter ogólny i mogą zostać unieważnione przez informacje podane w zakładce Dydaktyka (tj. informacje na stronie konkretnego kursu lub przedstawione na zajęciach mają pierwszeństwo przed zasadmi opisanymi tutaj).

 1. Uczestnictwo w zajęciach:

  1. Studenci mają obowiązek przygotowywać się do zajęć. W szczególności obejmuje to zapoznanie się z instrukcjami laboratoryjnymi (jeśli są dostępne).

  2. Na 15–20 minut przed zakończeniem zajęć prowadzący może rozpocząć ocenianie.

  3. Przypomina się, że zajęcia kończą się o godzinie takiej jaka jest wpisana w planie zajęć.

  4. Przypomina się, że prowadzący ma prawo sprawdzić wiedzę studenta, zwłaszcza dotyczącą wykonanej przez niego pracy (np. kodu programu).

  5. Studenci pracują w grupach jednoosobowych (chyba, że dany kurs przewiduje inną formę). W przypadku stwierdzenia niesamodzielności prowadzący może obniżyć ocenę do 2.0 włącznie.

  6. Korzystanie z materiałów typu książki lub zasoby internetu jest dozwolone o ile: (a) zastosowane rozwiązanie nie zawiera zabronionych elementów i (b) student rozumie rozwiązanie, które zastosował.

  7. Jeśli zajęcia wymagają przesyłania kodów programu (plików źródłowych) prowadzącemu to należy je wysyłać jako pliki z odpowiednim rozszerzeniem (.cpp, .java, .sh itd.). W przypadku więcej niż 2–3 plików można przesłać archiwum ZIP. W szczególności:

   1. nie wysyłać plików wykonywalnych lub plików projektowych Eclipse'a, IntelliJa, NetBeansa.

   2. nie wysyłać plików bez rozszerzenia (w najgorszym razie nadać rozszerzenie .txt).

 2. Zaległości i odróbki:

  1. Ocena za zadanie odrobione może być niższa niż wystawiona za takie samo zadanie wykonane w terminie.

  2. Podstawowym sposobem odrabiania zajęć jest przyjście na inną grupę z tego samego kursu. Warunkiem są wolne miejsca w sali (posiadanie własnego laptopa nie załatwia automatycznie sprawy).

   1. Odróbka na zajęciach swojej własnej grupy jest dopuszczalna, ale powoduje oczywiste powstanie nowych zaległości (chyba, że student jest w stanie zrobić dwa zadania w czasie jednych zajęć).

   2. Odróbki podczas zajęć z innych kursów są dopuszczalne jedynie za zgodą prowadzącego. Należy liczyć się z tym, że nie każda sala posiada identyczny sprzęt/oprogramowanie (zalecane posiadanie własnego laptopa).

  3. Drugim sposobem odrabiania zajęć są konsultacje. Należy się jednak liczyć z koniecznością przyniesienia własnego laptopa oraz niewielką liczbą miejsc (szczególnie w czasie poprzedzającym sesję egzaminacyjną).

  4. Odróbki mogą odbywać się również na zajęciach specjalnie do tego przeznaczonych (jeśli kurs takowe przewiduje). Zwykle tego typu zajęcia odbywają się tuż przed sesją, więc metoda ta nie jest polecana.

 3. Nieobecności i spóźnienia:

  1. Obecność jest obowiązkowa z wyjątkiem zajęć projektowych (patrz dalej).

  2. Nieobecności nie zwalniają z wykonywania zadań: zaległości trzeba odrobić.

  3. Dozwolona jest jedna nieobecność bez podania przyczyny na każde 7 zajęć (tzn. jedna w przypadku zajęć co dwa tygodnie lub dwie w przypadku zajęć co tydzień). Nieobecności tegu typu nie wymagają usprawiedliwienia.

  4. Dozwolona jest jedna nieobecność spowodowana ważnym czynnikiem losowym na każde 7 zajęć. Nieobecność tego typu należy usprawiedliwić przedstawiając odpowiednie dokumenty (np. zwolnienie lekarskie).

  5. Spóźnienie powyżej 15 minut może być potraktowane jak nieobecność (student może jednak wciąż uczestniczyć w zajęciach).

  6. Nadmiarowe nieobecności mogą być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej lub obniżenia oceny.

  7. Na zajęciach projektowych obecność jest obowiązkowa na pierwszych zajęciach. Oddawanie projektów (oraz ich poszczególnych etapów) siłą rzeczy wymaga obecności części/całości zespołu (zależnie od konkretnego kursu).

 4. Sprawozdania:

  1. Sprawozdania obowiązują jedynie we wskazanych przypadkach. Liczba oraz częstość oddawania sprawozdań zależy od kursu.

  2. Oddawanie sprawozdań odbywa się poprzez wysłanie ich na pocztę PWr prowadzącego w postaci pojedynczego pliku PDF. Przesyłanie plików w innym formacie może skończyć się niezaliczeniem sprawozdania.

  3. Dla zajęć laboratoryjnych terminem oddawania sprawozdań z danych zajęć są zajęcia następne. Dla zajęć projektowych termin oddawania sprawozdań jest taki sam jak termin etapu, którego sprawozdanie dotyczy.

  4. Spóźnione sprawozdanie oznacza obniżenie oceny ze sprawozdania (tym większe im większe spóźnienie) z możliwością obniżenia do oceny niedostatecznej.

  5. Sprawozdanie jest opisem przeprowadzonych prac. Należy w nim ująć przebieg pracy (najważniejsze wykonane czynności, podejmowane decyzje). Dobrze jest uzasadniać ważniejsze decyzje. Należy też opisać czego nie udało się zrobić oraz co sprawiało problem (a także czy i jak problem udało się rozwiązać).

  6. Sam opis końcowego produktu/rezultatu nie jest sprawozdaniem (choć może być jego częścią).

  7. Sam kod źródłowy (lub jego fragmenty) nie jest sprawozdaniem (choć może być jego częścią).

  8. Sprawozdanie powinno zawierać wnioski.

  9. Sprawozdanie powinno być możliwie zwięzłe (tzw. "lanie wody" jest niemile widziane), poprawne sformatowane (justowanie tekstu, numeracja stron itp.) i estetyczne. Sprawozdanie powinno zawierać dane "identyfikacyjne" (kto sporządził, na jaki kurs itp.). Ponadto należy używać odpowiedniego języka (w szczególności unikać języka potocznego). Uważać na literówki.

 5. Oceny:

  1. Oceny cząstkowe nie muszą być zgodne z ogólnouczelnianią skalą ocen.

  2. Aby mieć gwarancję uzyskania pozytywnej oceny końcowej należy mieć pozytywnie zaliczone wszystkie etapy, ćwiczenia, laboratoria oraz sprawozdania oraz nie mieć nadmiarowych nieobecności.

  3. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną lub średnią ważoną z ocen cząstkowych pomniejszoną o kary wynikłe z zaległości, nieobecności itd. oraz dostosowaną do ogólnouczelnianiej skali ocen.

Jarosław Rudy
Katedra Informatyki Technicznej
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2018